Chi tiết tin
Quay lại

CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC

Ngày 28/07/2016, 10:06
CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT, ngày 3/6/2016 về ban hành

khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Quyết định số 2031/QĐ-UBND, ngày 21/7/2016 của UBND thành phố Cần Thơ

về việc Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục

Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố

Cần Thơ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện

một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 như sau:

1. Tổ chức phân công chuyên môn, cử giáo viên tham gia các lớp tập

huấn, bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch của Sở Giáo dục & Đào tạo và phòng

Giáo dục & Đào tạo; Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của

trường. Cần tập trung vào các nội dung đổi mới như: Mô hình trường học mới,

sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng “Trường học kết nối”, phương pháp

“Bàn tay nặn bột”... các biện pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại của năm học

trước để nâng cao chất lượng giáo dục. Việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên cần

quán triệt yêu cầu: Thiết thực, hiệu quả. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân

viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách của nhà nước, quy định của ngành...

2. Kiểm tra cơ sở vật chất các điều kiện cho năm học 2016 - 2017. Kiểm

tra sự an toàn của cơ sở vật chất (CSVC), tổ chức lao động tu sửa, vệ sinh

trường, lớp. Tuyệt đối không để giáo viên học sinh hoạt động tại các địa điểm

không an toàn về CSVC. Kiểm tra sách giáo khoa, sách giáo viên, đồ dùng,

thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên học sinh. Có biện pháp hỗ

trợ học sinh khó khăn để đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa và đồ

dùng học tập tối thiểu. Xây dựng kế hoạch họp phụ huynh học sinh để thống

nhất các nội dung cần phối hợp trong năm học 2016 - 2017.

3. Về việc mặc đồng phục của HS trong nhà trường, thực hiện theo đúng

Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GDĐT về việc mặc

đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên và văn bản số 6100/BGDĐT-
CTHSSV ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Bộ GDĐTvề chỉ đạo và triển khai việc

mặc đồng phục của học sinh, sinh viên. Những thay đổi về đồng phục của nhà

trường (nếu có) chỉ quy định với các HS đầu cấp học, tránh các đồng phục cầu

kỳ, phức tạp và không được bắt buộc HS phải mua đồng phục tại một nơi quy

định nào.

Các khoản thu của nhà trường vào đầu năm học phải theo đúng các quy

định hiện hành, không thu dồn nhiều khoản vào đầu năm học, tránh gây áp lực

tài chính lên phụ huynh, học sinh.

4. Tựu trường, tập trung học sinh theo đúng kế hoạch. Tổ chức tốt “Tuần

sinh hoạt tập thể đầu năm học” đối với học sinh. Tập trung vào các nội dung:

xây dựng và thực hiện nội quy trường, lớp; Lao động vệ sinh trường lớp, luyện

tập văn nghệ và các nội dung cần thiết của công tác Đội TNTP. Các hoạt động

trên đảm bảo yêu cầu nhẹ nhàng, không gây áp lực cho học sinh, giúp các em có

hứng thú, niềm vui bước vào năm học mới.

5. Các trường Tiểu học, THCS tổ chức ôn tập cho học sinh ít nhất một

tuần trước ngày vào chương trình chính khóa.

6. Xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017. Lễ khai

giảng cần tổ chức ngắn gọn, trang trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo

viên. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên

truyền trong phụ huynh và nhân dân để có được sự quan tâm chăm lo của cộng

đồng đối với nhà trường, để ngày khai giảng thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ

đến trường.

7. Lịch thực hiện:

a. Ngày tựu trường:

+ Mầm non: ngày 22 tháng 8 năm 2016.

+ Tiểu học: ngày 15 tháng 8 năm 2016.

+ Trung học cơ sở: ngày 08 tháng 8 năm 2016.

b. Học kỳ I:

+ Mầm non: từ ngày 06 tháng 9 năm 2016 đến ngày 06 tháng 01 năm 2017.

Có ít nhất 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

+ Tiểu học: từ ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến ngày 30 tháng 12 năm

2016. Có ít nhất 18 tuần thực học, nghỉ giữa kỳ 01 tuần, nghỉ cuối kỳ 01 tuần.

+ Trung học cơ sở: từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm

2016. Có ít nhất 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

c. Học kỳ II:

+ Mầm non: từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 19 tháng 5 năm

2017. Có ít nhất 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động

khác. Tổng kết năm học 2016-2017 vào ngày 31 tháng 5 năm 2017.

+ Tiểu học: từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 19 tháng 5 năm

2017. Có ít nhất 17 tuần thực học, nghỉ giữa kỳ 01 tuần, thời gian còn lại dành

cho hoạt động khác.

+ Trung học cơ sở: từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 24 tháng 5 năm

2017. Có ít nhất 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành các hoạt động khác.

+ Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt

nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 04 tháng 6 năm 2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng triển khai, thực

hiện nghiêm túc./.

Tập tin đính kèm:
Phòng GD-ĐT