Chi tiết tin
Quay lại

CV 403/UBND-KGVX tiếp tục cho học sinh nghỉ học đề phòng dịch bệnh COVID-19

Ngày 19/02/2020, 10:20
Thực hiện Công văn số 403/UBND-KGVX ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đề phòng dịch bệnh COVID-19.
Hữu Tới.